دوره صورتهای مالی

آموزش تنظیم و تحلیل صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران (استاندارد یک، دو، سه ، شش و شانزده)

مفاهیم این دوره :
تهیه صورت گردش وجوه نقد )جدول منابع و مصارف( به روش مستقیم و غیر مستقیم
تهیه صورت سود و زیان جامع
قوانین مربوط به تهیه صورتهای مالی طبق استاندارد یک، دو ، سه و شش سازمان حسابرسی
تسعیر ارز مبتنی بر استاندارد شانزده
تحلیل کامل صورتهای مالی به روش عمودی و افقی
تقسیم سود به روش بهای تمام شده و ارزش ویژه

 


بارگذاری...
بارگذاری...