خدمات حسابداری

انجام كلیه خدمات حسابداری شركت ها و مشاغل ، گزارش معاملات فصلی،اظهلرنامه مالیات ارزش افزوده،اظهارنامه مالیاتی، تهیه گزارشات مالی

امروزه كسانی در بلند مدت موفق خواهند شد كه به صورت روزانه اطلاعات مالی خود را در دست داشته باشند و نتیجه تصمیمات خود را به روز مشاهده نمایند و این عمل تنها با استقرار سیستم حسابداری و كنترل های داخلی میسر می گردد .
مدیران موفق مدیرانی هستند كه به امور مالی خود ارج می نهند و استفاده از خدمات مالی را به دید سرمایه گذاری می نگرند.
خدمات متخصصان و كارشناسان این مجموعه با بهره گیری از اصول حسابداری و نیاز كارفرمایان به شرح زیر می باشد :

حسابداری شركتها 

گزارش معاملات فصلی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 

اظهارنامه مالیاتی 

تهیه گزارشات مالی


بارگذاری...
بارگذاری...