اظهارنامه عملكرد

در واقع یك كارنامه ی مالی مختص یك سال اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد كه جهت مالیات مربوط به یك سال شركت به اداره دارایی ارائه می گردد.
مالیات به دو صورت خود اظهاری و یا علی الراس محاسبه می گردد در اظهارنامه عملكرد در نظر گرفتن این نكته بسیار مهم می باشد : تمام تلاش خود را انجام دهیم كه هیچ گاه علی الراس نشویم
در اظهارنامه عملكرد مالیاتی كه به صورت خوداظهاری انجام می شود شخص حقیقی و یا حقوقی خود اعلام می دارد كه چه مقدار درآمد در طی یك سال به دست آورده و تمام هزینه ها ی پرداخت شده را در اظهارنامه مالیاتی منعكس می نماید و پس از محاسبه ی معافیت مالیاتی ، میلغ نهایی مالیات قابل پرداخت مشخص می شود .
مالیات علی الراس در صورتی كه اظهارنامه ارائه شده مورد پذیرش سازمان مالیاتی نباشد و یا مودی از ارائه اظهارنامه خودداری نماید ، دارایی مالیات مربوطه را به صورت علب الراس محاسبه می نماید و نتیجه را به مودی اعلام می نماید و در صورتی كه مودی در مورد مالیات محاسبه شده اعتراضی داشته باشد می بایست به هیئت حل اختلاف در مرحله بدوی مراجعه كرده و پس از آن نیز اگر مودی نسبت به آن اعتراضی داشته باشد در طی مهلت 20 روزه می تواند به دادسرای انتظامی مالیاتی جهت پیگیری اعتراضات خود در مورد مالیات محاسبه شده مراجعه نماید.


بارگذاری...
بارگذاری...