پلمپ دفاتر

 

PD 1

 

پلمپ دفاتر چيست ؟

كليه موسسات ، شركت ها و اشخاص حقيقي كه مشمول قوانين مالياتي مي باشند مي بايست دفاتر قانوني خود را از سازمان امور مالياتي دريافت كرده و همه فعاليتهاي مالي خود را در دفاتر با توجه كامل و رعابت دستورالعمل ها تحرير نمايند . تحرير دفاتر قانوني به ترتيب تاريخ وقوع در اين دفاتر ثبت مي گردد. در پايان هر سال مالي در موعد رسيدگي مالياتي دفاتر پلمپ تحرير شده را با ساير مدارك به اداره دارايي تحويل مي دهند. تكمبل و تحويل دفاتر جهت مشخص شدن عملكرد مالي در طول سال الزامي ست و عدم تحويل آن موجب علي الراس شدن ماليات خواهد شد.

آيا اشخاص حقوقي و حقيقي كه طي سال گذشته فعاليتي نداشته اند نيز مي بايت اقدام به پلمپ دفاتر نمايند ؟

بله ، همه اشخاص حقوقي و حقيقي اعم از فعال و غير فعال مكلف به دريافت دفاتر قانوني پلمپ شده خود هستند. در صورتي كه شركتي فعاليتي در سال گذشته نداشته است مي بايست دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل اداره دارايي دهد.

مهلت انجام پلمپ دفاتر چه زماني است ؟

براي دريافت دفاتر پلمپ شده هر سال بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر پلمپ شده نمود. براي مثال براي دريافت دفاتر پلمپ شده سال 95 تا پايان اسفند سال 94 فرصت باقيست و با شروع سال 95 مهلت دريافت اين دفاتر تمام شده و توزيع دفاتر سال 96 آغاز مي شود.

براي انجام پلمپ دفاتر چه مداركي نياز داريم ؟

كپي شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده مديرعامل

كپي روزنامه رسمي تاسيس و كپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات

مهر شركت

انجام پلمپ دفاتر و دريافت آن چقدر زمان خواهد برد ؟

انجام مراحل اداري پلمپ دفاتر يك روز زمان مي برد و بين 20 تا 30 روز زمان خواهد برد تا دفاتر پلمپ شده توسط اداره پست به دست موكل برسد.

براي دريافت دفاتر پلمپ شده چه اقداماتي بايد انجام دهم ؟

تماس با شماره02632221549 و دريافت مشاوره تلفني از كارشناس

تكميل موارد مورد نياز و انعقاد قرارداد جهت پلمپ دفاتر

 


بارگذاری...
بارگذاری...