دفاع مالیاتی

مشاوره و پیگیری تمام امور مالیاتی با استفاده از تنظیم لوایح متناسب با مقررات و قوانین سازمان مالیاتی در دفاع مالیاتی در نظر گرفتن تبصره ها و بندها و ماده های مقرراتی الزامی می باشد و با در نظر گرفتن موارد فوق غلاوه بر اینكه بر محصولات و خدمات مورد نظرمان ، مالیاتی منصفانه لحاظ گردد و هم با پرداخت به اندازه مالیات در رسیدن به اهداف مالیاتی كشور كمك نماییم.


بارگذاری...
بارگذاری...