تحریر دفاتر قانونی

دفاتر قانونی به دفاتر كل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود كه جهت ثبت رویدادهای مالی می بایست هر شخص حقوقی و حقیقی كه ملزم به پرداخت مالیات در حیطه كاری خود می باشد از آنها استفاده می شود . در دفاتر قانونی باید تمام رویدادها و موارد مالی ثبت گردد تا پس از تكمیل آن به اداره ی مالیاتی تحویل داده شود . نكته بسیار مهم در اینجا تحریر دفاتر می باشد ،در صورتی كه تحریر دفاتر مطابق با قوانین ثبت گردد ، محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از موارد لازمه در تحریر آنها استفاده نشود مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود . این نكته را همواره در تحریر دفاتر قانونی در نظر بگیرید : نگذارید هیچ گاه علی الراس شوید .
كارشناسان شركت پارسینا با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های تحریر دفاتر ، و با به كارگیری از اصول حسابداری كارفرمایان محترم را در این زمینه یاری می رسانند.


بارگذاری...
بارگذاری...