حسابداری پیمانكاری

آموزش حسابداری در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران (استاندارد نه و بیست و نه سازمان حسابرسی)

شركتهای پیمانكاری و مهندسین مشاور برای انجام پروژه های در دست اجرا، نیاز به متخصصان مالی با تجربه مسلط به این نوع حسابداری با توانایی تجزیه و تحلیل قوی دارند.

مفاهیم این بسته :
قانون مناقصات
اصول و مفاهیم پیمان
قوانین مربوط به شرکتهای پیمانکاری
استاندارد حسابداری شماره 9، حسابداری پیمانهای بلندمدت
استاندارد حسابداری شماره 99 ، فعالیتهای ساخت املاک
تضاد بین استانداردها و قوانین در شرکتهای پیمانکاری
روش شناسائی درآمد به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده در شرکتهای پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده ) دفاتر پیمانکار (
حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده ) دفاتر کارفرما (
مباحث مربوط به شناسایی سود در شرکت های پیمانکاری
صورت وضعیت، صورت کارکرد، صورت تعدیل
پیمان مدیریت
قرارداد مقطوع
کسورات قانونی
صورت های مالی پیمانکار

 


بارگذاری...
بارگذاری...