حسابداری صنعتی

شرکتهای تولیدی و صنعتی برای انجام حسابداری بهای تمام شده، نیاز به متخصصان مالی با تجربه مسلط به این نوع حسابداری با توانایی تجزیه و تحلیل قوی دارند.

مفاهیم این دوره :
آشنایی با هزینه و رفتار آن در شركت های صنعتی و تولیدی
محاسبه بهای تمام شده
سیستم های نوین محاسبه بهای تمام شده
روش های محاسبه بهای تمام شده
تصمیم گیری در خصوص خرید یا ساخت
تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه فعالیت
نقطه سر به سر جهت چند محصولی
تجزیه و تحلیل سود ناویژه در شركت های تولیدی و صنعتی

 


بارگذاری...
بارگذاری...