ثبت شرکت به چه معناست؟

هنگامی که دو یا چند نفر تصمیم می گیرند که سرمایه، تخصص، انرژی، زمان، مسئولیت ها، تکالیف و سود و زیان خود را با یکدیگر جمع نمایند و در قالب و ساختاری قانونی به فعالیت بپردازند، برای اینکه از حمایت های وسیع قانونی برخوردار شوند، می بایست شرکت خود را مطابق با یکی از انواع شرکت های ۷ گانه مندرج در قانون تجارت تشکیل داده و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسانند که به کل این فرآیند اختصارا ” ثبت شرکت ” گفته می شود.

مزایای ثبت شرکت

در هر شراکتی ممکن است در تقسیم سود بین شرکا اختلافی به وجود بیاید که در اغلب مواقع به درستی انجام نمی گیرد ، در آن صورت اگر آنها در اول شراکتشان شرکتی را به ثبت رسانده باشند ، به دلیل این که تمام مسائل مربوطه در لحظه ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه درج می گردد ، شرکا در موقع تقسیم سود به مشکل بر نخواهند خورد و با سند و مدرک می‌توانند از حق خود دفاع نمایند ، مزیت دیگر ثبت یک شرکت این می باشد که جلوه قانونی و حقوقی  رسمی به کسب و کار شما خواهد داد ، به طور مثال فرض کنید که موقعیتی برای شما پیش آمده است و می توانید با مجموعه های خصوصی و یا دولتی مذاکره نمایید و قراردادی را منعقد کنید ، بعد از شما خواهند پرسید که نام شرکت تان چیست ؟ و اگر شرکتی نداشته باشید، آن وقت چه خواهید گفت؟

این روز ها شرکت ها به سختی و دشواری با اشخاص حقیقی وارد مذاکرات تجاری می گردند و عمده ترین علتی که شرکت ها با افراد حقیقی کار نمی کنند این می باشد که نمی توانند به آن ها اعتماد نمایند و کارشان را به یک فرد حقیقی بسپارند و خیالشان از این موضوع راحت باشد که کسی غیر از آن شخصی حقیقی وجود ندارد که مسئولیت کار را بر عهده بگیرد.

انواع شرکت ها

مطابق با ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت ها به شرح ذیل است:

شرکت سهامی ( اعم از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص )

 1. شرکت با مسئولیت محدود
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت مختلط غیر سهامی
 4. شرکت مختلط سهامی
 5. شرکت نسبی
 6. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که با حضور حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که به آنها شرکاء شرکت گفته می شود و مسئولیت هر کدام از آن ها در شرکت محدود به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. در شرکت با مسئولیت محدود الزام قانونی به حضور بازرسین وجو ندارد، مگر اینکه تعداد شرکاء شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد که در اینصورت حضور هیئت نظار الزامی است. حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است.

 1. دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت
 2. دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.
 3. دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء
 5. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
 6. اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت).
 7. دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.
 8. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید).
 9. تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

برای ثبت شرکت سهامی خاص، حضور حداقل ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس (یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل) الزامی است.در شرکت سهامی خاص حضور حداقل ۲ نفر از سهامداران در ترکیب هیئت مدیره شرکت الزامی است و در این شرکت، اعضاء هیئت مدیره نمی توانند خارج از سهامداران باشند سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست بصورت قطعات مساوی سهام باشد و همچنین باید ارزش اسمی هر سهم با سهم دیگر برابر باشد.

مدت مدیریت اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص حداکثر ۲ سال است، اما می توان اعضاء هیئت مدیره را برای دوره های حداکثر ۲ ساله متوالی انتخاب نمود. مدت ماموریت بازرسین شرکت سهامی خاص حداکثر ۱ سال است که می توان آن ها را برای دوره های متوالی حداکثر ۱ ساله به این سمت انتخاب نمود.

در شرکت سهامی خاص نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و ثبت شرکت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است.

 1. دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.
 2. دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
 3. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت.
 4. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.
 5. اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت).
 6. دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.
 7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید).
 8. اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور.
 9. تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.
 1. انتخاب نام مناسب برای شرکت
 2. تعیین سرمایه شرکت و سهم الشرکه و یا سهام هرکدام از شرکاء و سهامداران شرکت.
 3. تعیین آدرس و کد پستی دقیق شرکت به عنوان مرکز اصلی شرکت
 4. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء شرکت.
 5. اقدام لازم جهت ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها و دریافت تائید نام.
 6. افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و واریز حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب فوق الذکر و دریافت گواهی بانک مبنی بر تایید افتتاح حساب (صرفا در مورد شرکت های سهامی خاص)
 7. امضاء کلیه اوراق مربوط به ثبت شرکت اعم از اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت، صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.
 8. ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود یا ثبت شرکتهای سهامی خاص (مطابق با مواردی که در بالا ذکر نمودیم).
 9. پس از انتشار پیش نویس آگهی ثبت شرکت می بایست به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و با امضاء ذیل اوراق و اسناد، مدارک ثبت شرکت خود را دریافت نمائید.
 10. گام آخر ثبت شرکت ، پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار است.

شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه برای ثبت شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است. لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند. شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو “تعاونی بزرگ” محسوب می شود.

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد ولی در هر حال تعداد اعضاء از 7 نفر کمتر نخواهد بود.(ماده 6)

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت موسس و کلیه سهامداران
 2. کپی مدارک تحصیلی هیئت موسس
 3. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس
 4. گواهی عدم سوء پیشینه هیئت موسس
 5. امضاء اساسنامه و فرم های مربوطه
 1. مجوز اداره تعاون
 2. اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی
 3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 4. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
 6. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
 7. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 8. قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 9. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آنها و مدیر عامل
 10. تقاضانامه و شرکت نامه که بصورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد.

پس از تحویل مدارک فوق به اداره ثبت شرکتها- ثبت شرکت تعاونی بوسیله آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم می رسد. پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران-اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

 

شرکت تراز ماندگار پارسینا با کارشناسان مجرب، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشد. از ابتدای تصمیم تا انتهای ثبت در کنارتان هستیم.