آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

29
دوره آموزشی

1060
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

7
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار