بیمه تامین اجتماعی با استاد مجتبی طاهری

موضوعات: آشنایی با گزارش کاربرگ نحوه ارائه گزارشات مالی نحوه اعتراض به گزارش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی حسابرسی بیمه تامین…
100,000 تومان