مديرعامل شركت حسابداری پارسينا با سابقه ١٤ سال، مدرس و مشاور مالی مالياتی، برگزارگننده دوره های پروژه محور، منتور و كوچ حرفه ای مسير شغلی